Säännöt

Kesäkotiyhdistys Kallioniemi ry SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Kesäkotiyhdistys Kallioniemi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaalista lomatoimintaa sekä järjestää lomia niitä tarvitseville.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää Kesäkoti Kallioniemeä ja kehittää sen

toimintaa, tiedottaa sosiaalisen lomatoiminnan mahdollisuuksista sekä ylläpitää lomatoimintaa

tukevia järjestöyhteyksiä. Lisäksi yhdistys voi järjestää jäsenilleen ja lomakodin asiakkaille vertaistukitoimintaa. Yhdistys on jäsenenä Lomakotien Liitto ry:ssä. Yhdistys voi erota Lomakotien Liitto ry:stä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja eroamista kannattaa vähintään 5/6 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa majoitus- ja ravitsemustoimintaa (kumpaakin ainoastaan yhdessä liikepaikassa), toimeenpanna juhlia, arpajaisia ja rahankeräyksiä (asianomaisen luvan saatuaan), sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistyksen toiminta on yleishyödyllistä eikä saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion

hankkimiseen siihen osallisille eikä muodostua muutenkaan laadultaan pääasiassa taloudelliseksi.

Yhdistyksen lomatoiminta on kaikille avointa.

Johtokunta voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi jokaisen Suomen kansalaisen ja Suomessa rekisteröidyn yhdistyksen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja suorittaa säädetyt jäsenmaksut.

Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa, johon merkitään jäsenen nimi, liittymisaika,

yhteystiedot, suoritetut jäsenmaksut ja muut tarpeelliset tiedot.

Yhdistysjäsenistä merkitään luetteloon myös niiden jäsenmäärä edellisen kalenterivuoden päättyessä. Tämän jäsenmäärän perusteella määräytyy yhdistysjäsenen äänimäärä yhdistyksen kokouksissa toimitettavissa vaaleissa ja äänestyksissä.

5 §

Liittyessään yhdistykseen jokainen jäsen suorittaa yhdistyksen syyskokouksen määräämän liittymismaksun sekä vuosittain jäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous määrää erikseen henkilöjäsenelle ja yhdistysjäsenelle. Henkilöjäsenen ja yhdistysjäsenen maksut voivat olla keskenään erisuuruiset.

Yhdistyksen jäsenmaksu kannetaan kultakin toimintavuodelta viimeistään saman vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

6 §

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä yhdistyksestä, jos

 • on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
 • ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Johtokunta voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta.

7 §

Yhdistyksen hallituksena on johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi

kerrallaan valittuina puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään 8 muuta jäsentä. Muista jäsenistä erovuorossa on vuosittain puolet tai lähinnä puolet. Eroaminen tapahtuu ensimmäisellä kerralla arvalla ja sitten vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka kaksi viime mainittua voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien yli puolet johtokunnan jäsenistä on läsnä.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri sekä johtokunnan siihen määräämä

henkilö, aina kaksi yhdessä.

9 §

Johtokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat
 • vastata, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty
 • huolehtia jäsenluettelon pitämisestä näiden sääntöjen 4 §:n mukaisesti
 • ottaa jäsenet näiden sääntöjen 6 §:n mukaisesti
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella sen käsiteltäväksi tulevat asiat
 • kantaa ja vastata oikeudellisesti yhdistyksen asioissa
 • ottaa ja erottaa tarpeelliset toimihenkilöt ja vahvistaa heidän palkkansa
 • vahvistaa säännöt ja ohjeet omaa toimintaansa ja yhdistyksen laitosten toimintaa varten

10 §

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätösasiakirjat sekä muu tarpeellinen asiakirjamateriaali tulee jättää toiminnantarkastajille ennen seuraavan vuoden helmikuun 15. päivää. Toiminnantarkastajien tulee viimeistään helmikuun 28. päivään mennessä suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus ja antaa niistä kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle.

11 §

Yhdistys kokoontuu johtokunnan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta kirjallisesti pyytää.

Jokaisella henkilöjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Yhdistyksellä on oikeus lähettää kokouksiin yksi varsinainen edustaja ja tälle yksi henkilökohtainen varaedustaja kutakin alkavaa 100 jäsentään kohti. Kullakin jäsenyhdistyksen varsinaisella edustajalla on yksi ääni. Varaedustaja käyttää varsinaisen edustajan poissa ollessa tämän äänivaltaa.

Kokouksessa tehdyn pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjan tarkastajaa.

12 §

Jäsenellä on oikeus tehdä yhdistyksen kokoukselle aloitteita. Kevätkokoukselle tarkoitetut aloitteet toimitetaan johtokunnalle 31.12. mennessä ja syyskokoukselle 31.7. mennessä. Johtokunnan on tuotava aloite kokouksen käsiteltäväksi omalla lausunnollaan varustettuna.

13 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi. Kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous lokakuussa. Kevätkokouksen ja syyskokouksen tehtävät:

Kevätkokouksessa:

 1. esitetään yhdistyksen tilinpäätös, toiminta- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto;
 2. vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle

edelliseltä tilikaudelta,

 1. päätetään sääntöjen 13 §:n määräämissä rajoissa kokousten koollekutsumistavasta
 2. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.
 3. käsitellään muut asiat huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset

Syyskokouksessa:

 1. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten;
 2. päätetään kuinka monta varsinaista jäsentä valitaan erovuoroisten tilalle
 3. valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi ja joka vuosi muut johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle;
 4. valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaa kalenterivuotta varten;
 5. määrätään seuraavana kalenterivuonna henkilöjäseneltä ja jäsenyhdistykseltä kerättävän liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus
 6. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista
 7. käsitellään muut asiat huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset

13§

Yhdistyksen kokouskutsu toimitetaan jäsenille kevätkokouksen määräämässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella tai jokaiselle jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla.

Kokoukset on kutsuttava koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät esille tulevat asiat.

14 §

Yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä

Päätös purkamisesta tulee tehdä vähintään ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä.  Purkamisasian käsittelystä on mainittava kokouskutsussa.

Jos yhdistys päättää purkautua tai lakkautetaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Lomakotien Liitto ry:lle.

15§

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kevätkokouksen tekemällä päätöksellä.

Tullakseen hyväksytyksi on sääntöjen muutosehdotuksen saatava vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.

Lomakotien Liitto ry:n hallituksen tulee hyväksyä yhdistyksen sääntömuutos ennen kuin se ilmoitetaan yhdistysrekisteriin.

Tällä sääntömuutoksella ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut edut säilyvät.

16§

Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.